Johnnyswim - Lonely Night in Georgia

(You'll be back by the morning
I can't wait till the morning
You'll be back by the morning)

I'm holding on
God knows I can't make you stay
This...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.