Cashmere Cat - Trust Nobody

I'm a tell you how I want it
Baby, tell me how you need it
Hope you're good at keeping secrets
Say you're good at keeping secrets
'Cause you know ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.