Wretch 32 - Take Me as I Am

Uh, Kranium
Take me as I am, I'm yours
As long as you know that baby, alright
I'll stand right beside you each and every day and night, and
I'm yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.