PARTYNEXTDOOR - Temptations

Okay, but, uh, are you sure I'm an example
I just want to be alone with you
Is that fine?

Sexual healing
Oh what a feeling
Oh, oh, oh
Young an...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.