Marc E. Bassy - Subway Car

Sweet, that's all you are
Light a blunt up, in a subway car
Now the sun's up
Cash, yeah that's all you pay
Got a resume, in a ashtray
You ain't w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.