Donnie McClurkin - We Fall Down (Reprise/Altar Call)

We fall down
But we get up
We fall down
But we get up
We fall down
But we get up
For a saint is just a sinner who fell down,
But we couldn't st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.