Conor Maynard - Work

Work, work, work, work, work but she said I gotta
Work, work, work, work, work but she saw me do my
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt so I put in
Work, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.