Rich The Kid - Ran It Up

I put more rings in my fingers
I got that white like Topanga
Walk in trap with my banger
A mansion I don't got no neighbors
Pocket stuff got a che...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.