Lil Durk - Money Walk

Pour the drank
I'm just sippin' good while they rollin' stank
Diamond chain, bitches get so thirsty for these Cuban links
Real nigga, don't gotta p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.