ScHoolboy Q - JoHn Muir

Bellin' through the mothafuckin' street, y'all
Never had a mothafuckin' weed card
I'm down to flatline a nigga, never been soft
Bellin' through the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.