Young Jeezy - Magic City Monday

Bitch we ain't playin' 'bout that money
We got 'em wrapped up like a mummy
That Presidential lookin' sunny
Feel like a Magic City Monday
These nig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.