Skillet - Back From the Dead

B-b-b-b-b-back-back-back
B-b-b-b-b-back-back-back
B-b-b-b-b-back-back-back

Cold and black inside this coffin
'Cause you all try to keep me down ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.