David Guetta - Toyfriend

I see you looking
Yeah, you looking over my way
I wanna leash you up
And put you into my cage
Teach you how to touch me baby
How to say my name
Bet yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.