Xavier Naidoo - Noch Immer Mehr Als Gold Wert

Oh

Du bist noch immer mehr als Gold wert
Noch immer mehr als Gold wert
Du bist noch inmer mehr als Gold wert
Noch immer mehr als Gold wert

Da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.