Benabar - La mère à Titi

Sur la tabl' du salon
Qui brille comme un soulier
Y'a un joli napp'ron
Et une huitr'-cendrier

Y'a des fruits en plastique
Vach'ment bien i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.