Kendrick Lamar - Untitled 01 | 08.19.2014.

Come here, girl
Oh, you want me to touch you right there?
Oh, like a little lamb, play in your hair
Oh you want it? Oh you want it right now
Like ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.