Bernhard Brink - Von hier bis zur Unendlichkeit

Von hier bis unendlich
Von hier bis unendlich

Nimm meine Hand und vergiss das Morgen
Die Nacht ist jung für uns
Wir haben nur auf den Moment gew...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.