Julie Andrews - The Rain in Spain

Poor Professor Higgins!
Poor Professor Higgins!
Night and day
He slaves away!
Oh, poor Professor Higgins!
All day long
On his feet;
Up and down...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.