Massive attack - Dead Editors

Conveying my
My swaying tie
Conveying my
That's way inside
Tapestry
I see tapestry
I see tapestry
Cooling tapestry
Flashing light years
Flash...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.