Kevin Gates - Ask for More

Hundred thousand what you mean?
Money hangin' out my jeans
Double cups stay on lean
Bad women all on me
Bright lights all I see
Bright lights all...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.