Disney - The Ballad of Davy Crockett

Born on a mountain top in Tennessee
greenest state in the land of the free
raised in the woods so he knew ev'ry tree
kilt him a be 'are when he was...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.