Kevin Gates - One Thing

Baby hit this weed 'cause it might calm you down
I rub your feet listenin' to everything you talkin' 'bout
Straight out the streets, I'm grimy
I ta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.