Fler - Die Welt dreht sich

Wer ich bin? Der vom Ghetto kommt und du bist Second Hand
Fick deine Frau und film die Schlampe mit der Handycam - du Sandy-Fan
Ich komm vorbei und ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.