Stephen Kellogg - Last Man Standing

Gonna choose sunlight
Gonna drink wine
Bound to win a few fights, before my time
Gonna make love now
Ain't the future bright
Gonna be the last ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.