Carolina Liar - Coming To Terms

Oh no, it's not me
I just forgot to tell you
Didn't mean, it seems obscene
We just lost track along the way

I'm coming to terms
I'm starting to learn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.