R Kelly - Marching Band

Grab on it
Turn you over, find that spot like there's a map on it
Call my lap I'll beat the ladies shawty snaps on it
I keep that pussy cummin' lik...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.