Disney Studio Orchestra - Overture

Chim, chimney, chim, chimney
Chim, chim, cherry
A sweep is as lucky
As lucky can be

Chim, chimney, chim, chimney
Chim, chim, cheroo
Good luck ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.