Section Boyz - Lock Arf

Yo, what them know about lock arff?
Wah? Road get lock arff
Face get chop arff
Wah? Steel and copper
Wah? Everyting lock arff
What them know abou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.