Eminem - My Mom

Yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Okay
Alright, aight, aight, aight, aight
Yo, yo
Aight, I'ma lay the chorus first
Here we go now

My mo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.