Leslie Odom, Jr. - The Room Where It Happens

Ah, Mister Secretary

Mister Burr, sir

Did'ya hear the news about good old General Mercer

No

You know Clermont Street

Yeah

They renam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.