Wisin - Caramelo

Esta todo oscuro, ella con su corillo, yo con el mío
Todo el mundo bebiendo, nadie aborrecido
El resumen del party, bien prendido
Y en mi mente imagin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.