Migos - Street N**ga Sacrifice

Uh!
Migos!
Uh!
Yo
Ooh!

Ran from the task force
My lifestyle like a rodeo horse
Had a dream in a Porsche
Then I woke up and had to go to court
Got a l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.