Tough Love - Pony (Jump on It)

If you're horny lets do it, ride it, my pony
My saddle's waiting, come and jump on it
Lets do it, jump on it

I'm just a bachelor
I'm looking for a pa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.