JR Castro - Get Home

Get right, get right, I'mma hit it right
I'mma hit it right yeah, I'mma hit it right
Get right, get right, I'mma hit it right
I'mma hit it right ye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.