Baby Rasta & Gringo - Quiero Probar

Confieso que cuando yo te ví
Tito El Bambino
Te apoderaste de mi atención
Baby Rasta y Gringo

Por eso es que he venido hasta aquí
Para hablar s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.