Pia Mia - Do It Again

Bye baby, they ain't fly baby
Looking at the whip frame, that's a nice 'Cedes
Used to throw it to me, like Tom Brady
With the long blonde hair, tha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.