J. Cole - Dollar & A Dream

Cole World

Hey, I got a dollar and a dream
That's all a nigga got
So if it's 'bout that cream
Then I'm all up in the spot
I got a dollar and a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.