Chris Stapleton - Daddy Doesn't Pray Anymore

Daddy don't pray anymore
I guess he's finished talking to the lord
He used to fold his hands and bow his head down to the floor
But daddy don't pra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.