Rihanna - Dancing in the Dark

(Come on)
I wanna dance in the dark
(Come on)
We gonna light up the night
(Come on)
I wanna dance in the dark
(Come on)
We gonna light up t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.