Kendrick Lamar - Wesley's Theory

Every nigga is a star, ay, every nigga is a star
Every nigga is a star, ay, every nigga is a star
Every nigga is a star, ay
Who will deny that you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.