Milo Greene - Gramercy

Ha ha ha ha ha ha ha ha)

On the floor we watched, colors go by
Canvas changing colors, we breathe and we're high

In the soft of your eardrum
D...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.