Fabolous - Cinnamon Apple

My cinnamon apple, you know you did me wrong
My cinnamon apple, said you know you did me wrong

My cinnamon apple, you know you did me wrong
My ci...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.