Sammie - Kiss Me Thru the Phone

Baby you know that I miss you
I wanna get with you tonight but I cannot baby girl
And that's the issue, girl you know I miss you
I just wanna kiss ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.