Anna Kendrick - No One Is Alone

Mother cannot guide you
Now you're on your own
Only me beside you
Still, you're not alone
No one is alone
Truly
No one is alone

I wish...
I know
Moth...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.