Ghostface killah - The Dogs of War

Holllllllld it!
Now you get out of here, I'm warning you
(You bastards can't push us around - wanna fight?)
I'll take you on


That nigga's twis...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.