Nick Jonas - Santa Barbara

I wish that I hold bite my tongue
'Cause even when I'm right I'm wrong
I wish that I could pull these scabs
And bleed you out
And there's no one, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.