Hoodie Allen - Sirens

Check it, started at the bottom like I'm looking at her booty
Asking me for money, I'm a blow it like I'm Hootie
Buffalo, where you find me, throwing ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.