Nicki Minaj - No Flex Zone

Won a gold medal, and a gold bezel
I treat it so special, now ya ho jealous
Freak hoes, got several, they tens or better
I'm a trendsetter, I'm a g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.