Snootie Wild - She's a Keeper

She's a keeper
He don't know what do
She's a keeper
I wanna be with
I wanna be with
She's a keeper
He don't know what to do with you
She's a ke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.