Wiz Khalifa - Raw

Leather on leather nigga, that's raw
Take that OG Kush, put it in a RAW
Bitch so bad had to hit it raw
Ask me how I'm living man, I'm living raw
And I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.